Masz prawo do reklamacji!

mec. Michał Mosakowski
knowledge

Doświadczenie adwokata pokazuje, że większość osób nie jest świadoma podstawowych praw, które dotyczą każdego konsumenta. Dzieje się tak m.in. z uwagi na brak właściwych działań informacyjnych pogłębiających świadomość obywateli, z drugiej zaś strony jest to spowodowane ogromem prac legislacyjnych, które niosą za sobą częste zmiany przepisów.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przykład: Jan Kowalski, prowadzący własną firmę, kupuje komputer z przeznaczeniem do nauki dla własnego dziecka – działa jako konsument. Normy regulujące prawa konsumentów odnajdziemy w ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. oraz Kodeksie cywilnym (k.c.).

Konsument ma dwie możliwości reklamacji towaru – na podstawie rękojmi lub gwarancji. Powołanie się na zasady rękojmi jest uregulowane w art. 556 i dalszych k.c. Przewiduje ona odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Wady fizyczne – niezgodność zakupionego towaru z umową:

  1. a) nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie, np. aparat wodoodporny nie działa w wodzie;
  2. b) nie posiada właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewniał kupującego i pokazywał próbkę, np. farba nie nadaje się do malowania określonego rodzaju powierzchni;
  3. c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia, np. buty do gry w piłkę halową ślizgają się;
  4. d) został wydany w stanie niezupełnym, np. komputer sprzedano bez ładowarki;
  5. e) nie nadaje się do użycia z uwagi na jego wadliwy montaż lub uruchomienie przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą ponosi on odpowiedzialność, jak i w przypadku gdy złożenie określonego sprzętu (np. mebli) zostało przeprowadzone samodzielnie przez konsumenta, zgodnie z instrukcją.

Jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku, wówczas przyjmuje się domniemanie, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Wadami prawnymi towaru są m.in. sytuacje, gdy w stosunku do towaru istnieją prawa wobec osób trzecich (np. zastaw) lub dana rzecz nie jest własnością sprzedającego. Zalicza się do nich również sytuacje, gdy ograniczenia w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynikają z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W ramach rękojmi konsument może: skorzystać z wymiany towaru na nowy, naprawy wadliwego towaru, obniżenia ceny oraz gdy wada towaru jest istotna – odstąpić od umowy. Sprzedawca może odmówić wymiany lub naprawy towaru, jeżeli jest to niemożliwe (np. w przypadku zaniechania jego produkcji) albo wiązałoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów (np. wystarczy wymiana jedynie części danego towaru). W takiej sytuacji sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Należy zastrzec, że konsument może w takim przypadku zmienić swoje pierwotne roszczenie i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową w oparciu o inną przewidzianą prawem możliwość. Sprzedawca winien wymienić wadliwy towar lub naprawić w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Reklamacja towaru z tytułu rękojmi przysługuje nam w ciągu dwóch lat, a w przypadku wad nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy. Podane terminy nie znajdują zastosowania, jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wadę towaru. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, może dojść do umownego ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy, jednak nie może być to mniej niż rok od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od faktu okazania przez nas paragonu fiskalnego. Dowodem zakupu może być m.in. wydruk z historii rachunku bankowego (z karty płatniczej), korespondencja e-mail czy relacja świadków.

Należy również wyjaśnić, co w przypadku, gdy po zakupie jakiegoś towaru w sklepie chcemy go zwrócić lub wymienić z przyczyn innych niż niezgodność towaru z umową. Przykładowo kupiliśmy jakąś rzecz pod wpływem impulsu, bądź też akurat  od kogoś otrzymaliśmy daną rzecz tego samego dnia. Tutaj nasze prawa niestety kształtują się odmiennie niż miało to miejsce w przypadku wad towaru, bowiem możliwość wymiany lub zwrócenia ze zwrotem ceny zależy od dobrej woli przedsiębiorcy.

 

List do kobiety
Czytaj
Szczęśliwa córka, która ma szczęśliwych rodziców!
Czytaj
Gwiazda Polaków: król Jadwiga
Czytaj
Zobacz więcej

Wykonanie: CzarnyKod