Dekalog Samorządowca Przyjaznego Rodzinie

Opublikowano: 2014-05-16

1042
Rodzinę łączą ze społeczeństwem żywotne i organiczne więzi, stanowi ona bowiem jego podstawę i stale je zasila poprzez swe zadanie służenia życiu: w rodzinie przecież rodzą się obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę tych cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa.
W ten sposób na mocy swej natury i powołania, daleka od zamknięcia się w sobie, rodzina otwiera się na inne rodziny   i na społeczeństwo, podejmując swoje zadanie społeczne.
Św. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris Consortio, 1981r.
 
Po objęciu funkcji publicznej z wyboru społeczności lokalnej zobowiązuję się do:
 
I. Pełnego zaangażowania w pracy na rzecz wspólnoty samorządowej, która powierzyła mi mandat (odpowiednio: radnego, wójta, burmistrza, prezydenta).
 
II. Kierowania się w działalności publicznej zasadami wyrosłymi z kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu.
 
III. Wspierania małżeństwa – związku kobiety i mężczyzny, rodziny – naturalnego środowiska wychowania dzieci, macierzyństwa i ojcostwa.
 
IV. Podejmowania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do zwiększenia roli rodziców w procesach edukacyjnych;  
 
V. Wspierania nauczycieli i wychowawców w promowaniu naturalnych wzorców życia  rodzinnego oraz ochronie dzieci i młodzieży przed deprawacją.  
 
VI. Promowania tradycji i historii wspólnoty lokalnej z poszanowaniem integralności państwa i dziedzictwa narodowego.
 
VII. Wspierania instytucji samorządowych (organizatorów kultury, nauki i sportu) w działaniach służących rozwojowi rodziny, zgodnie z utrwalonymi tradycją normami, zasadami i wartościami.
 
VIII. Dysponowania i zarządzania pieniędzmi publicznymi, wg zasad właściwych dla prowadzenia budżetów domowych, tj. roztropności, oszczędności i celowości ich wydatkowania.
 
IX. Podejmowania decyzji dotyczących finansowania inwestycji publicznych, wg zasady zaspokajania w pierwszej kolejności podstawowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
 
X. We wszystkich swoich działaniach publicznych kierować się prawym sumieniem  w oparciu o zasady sprawiedliwości, uczciwości i roztropności.
 
Warszawa, 17 maja 2014 r.