Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa (zwaną dalej Fundacją), w następujących celach: (a) w celu nawiązania współpracy przy organizacji Marszu dla Życia i Rodziny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; (b) komunikacji w ramach sprawnego wykonywania porozumienia w sprawie organizacji Marszu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; (c) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o akcjach społecznych organizowanych przez naszą Fundację  – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji, numer telefonu.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie powyższe żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo: [email protected]

Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Jednak w przyszłości może się okazać, że Fundacja zadecyduje o przekazaniu danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wyłącznie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przewidzianym w Kodeksie cywilnym.

Wykonanie: CzarnyKod