KONGRES POLSKIEJ RODZINY 17 maja 2014

Opublikowano: 2014-04-09

1219

17 maja 2014

Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 3, Aula Jana Pawła II

Program kongresu

Jednym z głównych wniosków wypracowanych podczas I Kongresu Polskiej Rodziny (kwiecień 2013 r.) było przekonanie, że aby wybrnąć z bieżącego kryzysu ekonomicznego oraz bardziej trwałego i groźnego kryzysu cywilizacyjnego, należy przywrócić tradycyjne miejsce i rolę rodziny w społeczeństwie i państwie.

Uważamy, że podstawowym warunkiem efektywnego wypełniania funkcji przez rodzinę jest stworzenie otoczenia – kulturowego, prawnego i ekonomicznego – w którym mogłaby ona swobodnie realizować swoje potrzeby oraz rozwijać talenty osób ją tworzących.
Najbliższym otoczeniem rodziny jest wspólnota lokalna zorganizowana w samorząd terytorialny. Dlatego też w trakcie tegorocznego Kongresu będziemy chcieli skoncentrować się na relacjach rodziny z samorządem i jego instytucjami. Zagadnienie to jest szczególnie ważne ze względu na wyznaczone na jesień bieżącego roku wybory do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, w trakcie których wybierzemy naszych przedstawicieli do władz lokalnych. To nie bezosobowy samorząd, a konkretni ludzie w zarządach i radach miast i gmin będą podejmowali ważne dla całej wspólnoty lokalnej decyzje.
Hasło II Kongresu Polskiej Rodziny brzmi:
„Rodzina obywatelska. Rodzina – Wspólnota – Samorząd”.
Samorząd terytorialny stanowi ważny element organizacji państwa. Jest to ta część zmian ustrojowych dokonanych po 1989 roku, która w największym stopniu się nam udała. Mimo że władze samorządowe posiadają znacznie mniejsze od rządu możliwości i środki kształtowania polityki prorodzinnej, to – jak pokazują liczne już przypadki – mogą tworzyć i realizować przyjazne i skuteczne programy adresowane do polskich rodzin.
Każda wspólnota jest zbudowana na fundamencie tożsamości lokalnej, której głównym strażnikiem powinna być rodzina. To poprzez dbanie o ojcowiznę i pielęgnowanie wielowiekowych zwyczajów tworzony jest naturalny ład społeczny pozwalający na trwanie i rozwój małych ojczyzn, z których chcemy być dumni. Właściwy dla zdrowej rodziny ład moralny daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko jej członkom, ale również całej wspólnocie. Pozwala na wytworzenie ładu spontanicznego, w ramach którego pomoc środowiskowa i sąsiedzka stają się naturalnymi zachowaniami społecznymi.
Między rodziną a samorządem rozciąga się ogromna przestrzeń aktywności społecznej i obywatelskiej. Do kompetencji samorządu należą m.in. bezpieczeństwo, edukacja, kultura i prowadzenie polityki społecznej. To, w jaki sposób będą realizowane te zadania przez władze samorządowe, będzie miało istotny wpływ na pozycję i rozwój wspólnoty lokalnej opartej na rodzinach. Dlatego też ze wszech miar pożądane jest, aby samorząd miał w centrum uwagi naturalne potrzeby rodziny i żeby koncentrował na ich realizacji możliwie dużą część posiadanych zasobów.
Tym zagadnieniom zamierzamy poświęcić II Kongres Polskiej Rodziny, w trakcie którego zostaną omówione trzy bloki tematyczne:
  • Samorząd dla rodziny – możliwości – prezentujący możliwości formalne i rzeczywiste wsparcia rodziny przez instytucje samorządu terytorialnego.
  • Rodzina a wspólnota – prezentujący trwałe więzi i relacje między tymi podmiotami.
  • Samorząd dla rodziny – dobre wzorce – prezentujący najlepsze wielofunkcyjne rozwiązania wypracowane i stosowane przez polskie miasta.
Podsumowaniem prac II Kongresu Polskiej Rodziny będzie przyjęcie Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie, na podstawie którego organizacje i ruchy społeczne uczestniczące w Kongresie będą przyznawały Certyfikaty Kandydata Przyjaznego Rodzinie.

Jesteśmy przekonani, że zaprezentowane wystąpienia ubogacą wiedzę i zainspirują do podjęcia konkretnych działań przedstawicieli jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz wszystkie osoby, którym na sercu leży poprawa sytuacji polskiej rodziny.

Zapraszamy do udziału w II Kongresie Polskiej Rodziny w przekonaniu, że dzięki wymianie myśli i konsekwentnemu wdrażaniu przemyślanych rozwiązań możemy realnie zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Wyrażamy nadzieję, że ostatecznym beneficjentem przedstawionych w trakcie Kongresu rozwiązań będą polskie rodziny.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Polskiej Rodziny.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Deklaracji Ogranizatorów Kongresu Polskiej Rodziny. >> Deklaracja

Program Kongresu