Spotkanie z ministrem Wojciechem Kaczmarczykiem

Opublikowano: 2016-08-08

1200
W poniedziałek 1 sierpnia br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji prorodzinnych z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania ministrem Wojciechem Kaczmarczykiem. Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny reprezentował  prezes Paweł Kwaśniak.
Spotkanie dotyczyło podpisanego przez ministra Kaczmarczyka w czerwcu br. wspólnie z przedstawicielami pozostałych państw UE, dokumentu zawierającego Konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie równouprawnienia osób określających się skrótem LGBTI.
Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny wyraził zaskoczenie i zaniepokojenie faktem przyjęcia przez Rząd dokumentu zawierającego szereg bardzo groźnych, ideologicznych sformułowań, uderzających w fundamenty cywilizacyjno-kulturowe Polski i Europy.
W podpisanym przez ministra Kaczmarczyka dokumencie zawarte są bowiem m.in. następujące zapisy:
– Rada Unii Europejskiej zwraca się do Komisji Europejskiej, by promowała środki nakreślone w wykazie działań na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI przy pełnym poszanowaniu tożsamości narodowej państw członkowskich i ich tradycji konstytucyjnych, a także kompetencji państw członkowskich w dziedzinie prawa rodzinnego, regularnie informowała państwa członkowskie o postępach czynionych przez grupę wysokiego szczebla ds. niedyskryminacji, równouprawnienia i różnorodności oraz zwracała uwagę na realizację praw podstawowych przysługujących osobom LGBTI przy ocenianiu wszystkich proponowanych środków z zakresu polityki pod kątem praw podstawowych;
– Rada Unii Europejskiej zwraca się do Komisji Europejskiej, by pod koniec 2016 r. przedłożyła sprawozdanie z postępów w realizacji wykazu działań na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI, a następnie przedkładała takie sprawozdanie co roku (…)
– Rada Europejska zwraca się do Komisji Europejskiej i państw członkowskich, by wzmocniły i nadal wspierały działania mechanizmów instytucjonalnych, w tym krajowych organów ds. równości, które są kluczowymi instrumentami w zakresie niedyskryminowania osób LGBTI, oraz by wzmocniły i nadal wspierały działania europejskiej sieci krajowych organów ds. równości (Equinet).
– Rada Unii Europejskiej zwraca się do państw członkowskich, by podjęły działania służące zwalczaniu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”
Jednocześnie podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej minister Wojciech Kaczmarczyk nawiązując do powyższego dokumentu zadeklarował: „Polska chce podkreślić, że ochrona przed dyskryminacją wszystkich osób, wszystkich obywateli, w tym także obywateli osób LGBTI jest ważnym zadaniem polskiego rządu i polskiego społeczeństwa.”
W czasie spotkania z organizacjami prorodzinnymi minister wskazywał na zapisy które dzięki jego staraniom zostały wprowadzone do Konkluzji, a które mają spowodować respektowanie przez Komisję Europejską praw narodowych poszczególnych krajów członkowskich, ich kompetencji w zakresie praw człowieka i w zakresie dotyczącym rodziny. Minister stwierdził również, że podpisany dokument nie stwarza nowej rzeczywistości, jeśli chodzi o prawa osób LGBTI i, że jest to dokument praktycznie bez znaczenia, gdyż Konkluzje Rady Unii Europejskiej są „prawnie niewiążące”. Co bardzo istotne, minister Kaczmarczyk przyznał również, że od kierownictwa Rządu RP otrzymał wytyczne negocjacyjne wykluczające możliwość odrzucenia dokumentu.
Prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Kwaśniak w czasie spotkania podkreślił, że skrajnie ideologiczne zapisy które są zawarte w dokumencie, nie powinny być przyjmowane przez Rząd ze względu na ich charakter sprzeczny z zasadami i wartościami na których zbudowany jest porządek społeczny i porządek prawny Polski. Jednocześnie ze względu na niejasność i brak precyzji, dają możliwość dowolnej interpretacji. Ich przyjęcie tworzy atmosferę przyzwolenia i akceptacji dla dalszych roszczeń środowisk homoseksualnych oraz otwiera drogę dla przyjmowania w przyszłości rozwiązań prawnych zgodnych z ich coraz dalej idącymi żądaniami.
Prezes CŻiR wyraził również rozczarowanie tym, że minister w czasie prac nad dokumentem nie podjął się budowy porozumienia państw sprzeciwiających się ideologicznemu naporowi środowisk homoseksualnych, w celu wspólnego odrzucenia dokumentu. Zadeklarował jednocześnie chęć wsparcia Rządu w działaniach na rzecz praw rodziny, jednak tylko w przypadku respektowania, obrony i promocji polskich standardów prawnych dotyczących ochrony małżeństwa, rodziny i dzieci, zawartych m.in. w Preambule a także Art. 18 i Art. 72.1 Konstytucji RP. Prezes Centrum przypomniał również zapisy Uchwały Sejmu RP z 11 kwietnia 2003 r. w sprawie suwerenności polskiego prawodawstwa w dziedzinie moralności i kultury, stwierdzające, że „…polskie prawodawstwo w zakresie moralnego ładu życia społecznego, godności rodziny, małżeństwa i wychowania oraz ochrony życia nie podlega żadnym ograniczeniom w drodze regulacji międzynarodowych.”
Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny
 

Zachęcamy do zapoznania się z Oświadczeniem Inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci w powyższej sprawie: http://www.stop-seksualizacji.pl/index.php/item/260-czy-rzad-idzie-na-wojne-z-rodzicami-i-z-rodzina-stanowisko-organizacji-prorodzinnych-zwiazane-z-podpisaniem-konkluzji-rady-europy-epsco-dotyczacych-dzialan-na-rzecz-lgbti