Szkoła przyjazna rodzinie – to możliwe!

Opublikowano: 2016-03-20

1124

Pomysł na kampanię powstał w 2014 roku w odpowiedzi na niebezpieczne tendencje zachodzące w procesie wychowania szkolnego. Coraz częściej w szkole młodzi ludzie narażani są na narzucaną im ideologię gender i wynikające z niej zachowania sprzeczne z ludzką naturą. Zajęcia seksualizujące dzieci i młodzież, jak również wprowadzanie pseudonaukowych rozróżnień pomiędzy płcią biologiczną a tzw. płcią kulturową, podważają wychowanie młodego pokolenia do miłości i odpowiedzialności. Niszczą również naturalne przekonanie młodych ludzi o konieczności podejmowania wysiłku budowania trwałych związków małżeńskich otwartych na przyjęcie i wychowanie dzieci.

Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” ma pomagać we współpracy rodziców i szkół w zakresie wychowania, a w konsekwencji przygotowania młodego pokolenia do odpowiedzialnego podjęcia ról społecznych w życiu dorosłym. Cel ten jest realizowany przez zachęcanie placówek edukacyjnych do czynnego propagowania wartości rodzinnych, a także aktywnego blokowania edukacji seksualnej, realizowanej często przez grupy zewnętrznych edukatorów, bez zgody rodziców i udziału wychowawców szkolnych.

Rodzina, jako najmniejsza grupa społeczna, ma największy wpływ na rozwój otoczenia, w którym funkcjonuje. To w niej rośnie i kształtuje się młode pokolenie i to w niej powinno ono znajdować oparcie i poczucie bezpieczeństwa. Spójny system wartości przekazywany młodzieży w rodzinie i szkole stanowi gwarancję odważnego i odpowiedzialnego podjęcia w przyszłości zadań małżeńskich, rodzicielskich i obywatelskich. Wszelkie instytucje powinny zaś pełnić wobec rodziny funkcję pomocniczą i wspierającą.

Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” ma pomóc w przywracaniu i umacnianiu podmiotowości rodziny wobec instytucji, w tym również wobec szkół i przedszkoli. Wychowanie leży przede wszystkim w gestii rodziców i muszą oni mieć pewność, że wartości, które wpajają swoim dzieciom są również potwierdzane w szkole. Przyjęcie certyfikatu „Szkoły Przyjaznej Rodzinie” jest faktycznym zobowiązaniem danej placówki wobec rodziców, że ich dzieci nie będą narażone na działania deprawacyjne, a wręcz przeciwnie – będą wychowywane zgodnie z wartościami naszej kultury, w której szacunek dla rodziny i życia ludzkiego jest podstawą wszelkiego wychowania.

Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” jest prowadzony przez fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie. Szkoły i przedszkola mogą dołączyć do programu wysyłając formularz zgłoszeniowy, a następnie podpisując odpowiednie porozumienie. Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.szkola-przyjaznarodzinie.pl w zakładce „dla szkół”. Uczestnictwo w programie oraz otrzymanie certyfikatu jest całkowicie bezpłatne. Zgłoszenie można przysyłać w ciągu całego roku drogą mailową lub pocztą tradycyjną.