Szkoła Przyjazna Rodzinie

Opublikowano: 2014-03-26

1026

We wtorek 25 marca z inicjatywy Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny ruszyła kampania „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. 20 szkół z powiatu wołomińskiego otrzymało certyfikat gwarantujący, że w tych placówkach dzieciom i młodzieży nie zagraża deprawacja. W takich szkołach dzieci nie będą poddawane propagandzie kwestionującej na przykład tak podstawowe prawdy jak ta, iż małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety.

Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów, w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Wychowanie oparte na tradycyjnym, europejskim systemie kulturowym, u którego podstaw leży odpowiedzialność, wartość rodziny czy szacunek dla życia, daje gwarancję przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne. W ostatnich latach można zaobserwować coraz silniejszą promocję w szkołach ideologii przeciwstawiających się wartościom zakorzenionym w polskiej i europejskiej tradycji i kulturze. W wielu placówkach oświatowych prowadzone są zajęcia promujące podejmowanie wczesnej inicjacji seksualnej, kwestionujące biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn, głoszące odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej oraz kwestionujące znaczenie rodziny w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci.
Powyższe fakty powodują konieczność zapobiegania dalszemu rozszerzaniu się w szkołach treści szkodliwych dla psychicznego i moralnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz intensyfikacji działań mających na celu wychowanie młodych zgodnie z oczekiwaniami rodziców. Są oni bowiem w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Dlatego też Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny wychodzi do szkół z propozycją przyznawania Certyfikatu Szkoły Przyjaznej Rodzinie. Certyfikat ten jest przyznawany szkołom, które w liście intencyjnym zadeklarują nie propagowanie oraz podejmowanie działań uniemożliwiających propagowanie treści szkodliwych dla rozwoju dzieci i młodzieży, np. kwestionujących znaczenie rodziny czy zachęcających do podejmowania przedwczesnej inicjacji seksualnej itp. Szkoła taka będzie również w miarę możliwości realizowała działania formacyjne skierowane do nauczycieli, rodziców i uczniów, podkreślające rolę rodziny w pełnowymiarowym rozwoju człowieka, wartość małżeństwa kobiety i mężczyzny, profilaktykę uzależnień, wychowanie do miłości, wierności i odpowiedzialności czy wstrzemięźliwość seksualną.
Zasadniczym celem kampanii jest pomoc rodzicom i nauczycielom w działaniach wychowawczych wobec dzieci i młodzieży w duchu odpowiedzialności i szacunku dla samego siebie i drugiego człowieka, ludzkiej płciowości, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, gotowego do wychowywania dzieci, szacunku wobec odmienności płci, a co za tym idzie macierzyństwa i ojcostwa. Program ma również pomóc szkołom w realizowaniu zadań związanych z profilaktyką wszelkich uzależnień, minimalizowania postaw patologicznych wśród dzieci i młodzieży, tak aby jak najlepiej przygotować młode pokolenie do odpowiedzialnego podejmowania przyszłych wyzwań związanych z dorosłym życiem, w tym z założeniem rodziny i rolami matki i ojca.
Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny nadaje Certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie szkołom chroniącym dzieci przed treściami kwestionującymi znaczenie rodziny w życiu człowieka oraz podejmującym działania formacyjne nakierowane na promocję wartości prorodzinnych. Przyjęcie przez szkołę Certyfikatu jest swego rodzaju gwarancją realizacji przez szkołę wychowania dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla rodziny. Jest on również jasnym sygnałem dla rodziców chcących chronić dzieci przed szkodliwymi treściami, odwołującymi się do groźnych ideologii kwestionujących zasadniczą rolę małżeństwa i rodziny w życiu społecznym.
Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny będzie pełnić rolę pośredniczącą pomiędzy samorządami i szkołami prowadzonymi przez władze samorządowe a organizacjami pozarządowymi realizującymi edukacyjne programy prorodzinne. CŻiR podejmie rozmowy i nawiąże współpracę z tymi organizacjami. W następstwie podjętych działań Centrum przedstawi ofertę edukacyjną (w formie platformy internetowej) realizowaną przez podmioty, które zdecydują się na podjęcie współpracy. Realizacja programów będzie dobrowolna i może być odpłatna.
Przygotowana na potrzeby projektu strona www.szkola-przyjaznarodzinie.pl ma stworzyć przestrzeń do współpracy między rodzicami, szkołami i organizacjami pozarządowymi.