UWAGA NACIĄGACZE!

Karina Walinowicz
knowledge

Jak się nie dać nabrać?

Niestety, osoby starsze są łatwym celem naciągaczy, wykorzystujących ich łatwowierność oraz brak woli doszukiwania się złych intencji. Prasa i media co jakiś czas informują o coraz to nowszych metodach stosowanych przez naciągaczy wobec osób starszych. Naciągaczom udaje się oszukiwać starszych ludzi już nie tylko przez telefon, potrafią nawet przyjść do domu. Albo przekonują do kupna nowego produktu, zainwestowania w nową ofertę telefonów komórkowych, albo wyłudzają pieniądze „na wnuczka”, bezwzględnie oszukując ufność osób starszych, których czujność często jest skutecznie usypiana. W artykule omówimy kwestie zawarcia nieuczciwej umowy przez telefon, ponieważ jest to obecnie najpowszechniejsze.

Gdy osoba starsza nie dosłyszy, myśli już nieco wolniej niż kiedyś, jest poddana skutecznej i zręcznej manipulacji przez ludzi przeszkolonych we wszystkich marketingowych technikach, niestety pozbawionych moralności.

Praktyka pokazuje, że firmy telekomunikacyjne i marketingowe przodują w nieuczciwości wśród seniorów, a bywa również, że sami oszuści podszywają się pod firmy telekomunikacyjne, a w rzeczywistości wcale nimi nie są. Sprzedają po nieuczciwie wysokich cenach  produkty, tj. pościel, garnki, anteny, nowe telefony, itp.

Co robić jeśli już się to stało?

Jeśli okaże się, że doszło do zawarcia takiej niekorzystnej umowy przez osobę straszą, należy koniecznie podjąć jak najwcześniej wszelkie kroki, by móc taką umowę unieważnić lub pozbawić skutków prawnych. W tym celu, w zależności od tego w jaki sposób została ona zawarta dobierane będą sposoby, aby skutecznie uchylić się od jej negatywnych konsekwencji.

Jakie mamy prawa?

Z pomocą przed nieuczciwymi praktykami naciągaczy przychodzi prawo cywilne, prawo karne oraz szczegółowe regulacje dotyczące praw konsumenta.

Kodeks cywilny w art. 86 oraz art. 88 przewiduje, iż w razie błędów co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych zawartej umowy, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli, tj. błędu czy podstępu oraz przesłaniu go na adres naciągacza.

Ustawa o prawach konsumenta w art. 27 stanowi, iż konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Ponadto, zgodnie z art. 29 jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu.

Kodeks karny zabrania wprowadzania konsumentów w błąd oraz wykorzystywania sytuacji, w której nie są oni zdolni właściwie ocenić oferty. Art. 286 KK par. 1 stanowi, iż kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego podejmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Gdzie możemy szukać pomocy?

Oprócz wystosowania oświadczenia o woli odstąpienia od umowy zawartej pod wpływem błędu lub podstępu, można zwrócić się ze sprawą do Rzecznika konsumentów, w którego kompetencji leży wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, w sprawach o ochronę interesów i reprezentowanie ich interesów w sądzie, bądź też na policję.

Z ludzi ufnej wiary
Czytaj
Nie wiedziałam, że tata jest naukowcem. Jérôme Lejeune – przyszły francuski święty
Czytaj
Jak Prymas bronił Kościoła
Czytaj
Zobacz więcej

Wykonanie: CzarnyKod